support@cybersoft.cz +420 595 630 220

ERP I6 Moduly

  • Obchod
  • Sklad
  • Učetnictví a finance
  • Ostatní moduly

Obchod

Odběratelé / dodavatelé

Zahrnuje základní evidenci odběratelů a dodavatelů
Přiřazení dealerské kategorie/slevové skupiny
Trvalý a dočasný kredit, možnost hromadného sledování kreditu za všechny pobočky
Rozlišena fakturační adresa, adresa sídla společnosti a dodací adresy
Nastavení výchozích hodnot ke každému klientovi (od individuální splatnosti faktury přes způsob dodání zboží až po vybraný bankovní účet, na který chceme zaslat úhradu)
Uživatelská parametrizace obchodních partnerů
Okamžité přehledy objemu obchodů po vybraných obdobích (týdny/měsíce/kvartály) včetně grafické prezentace
Okamžité přehledy časové struktury pohledávek/závazků s možností "drill down" způsobem zobrazení konkrétních účetních dokladů

Kontakty

Kompletní evidence kontaktních osob
Rozlišení interních, firemních (společných), osobních a výchozích osobních kontaktů
Správa přístupových jmen, hesel a práv do systému
Uživatelská parametrizace kontaktů
Vytváření a uchovávání seznamů kontaktů pro marketingové účely
Provádění hromadných operací nad kontakty - tisk štítků, mailování, faxování

Historie kontaktů

Modul řízení vztahů se zákazníky
Záznam výsledků uskutečněných kontaktů
Ukládání OLE dokumentů (MS Excel, MS Word, e-mailové zprávy)
Plánování termínů příštích kontaktů

Objednávky

Modul pro evidenci odběratelských i dodavatelských objednávek a nabídek
Zahrnuje jak možnosti jejich tvorby, tak získávání přehledných informací o jejich stavu apod.
4 způsoby uplatňování slev na objednávce
2 úrovně blokování zboží na odběratelských objednávkách
Snadné a přehledné zobrazení otevřených objednávek vhodných k fakturaci
Sledování termínů dodání zboží
Kopírování/přesouvání/sdružování objednávek
Vytváření skladových přesunů na základě objednávky
Podpora pro zásobování prodejních skladů poboček

Pohledávky / Závazky

Tvorba a evidence faktur, proforem a dobropisů
Přehled o stavu faktur z hlediska skladového i finančního
Hlídání volného kreditu, dluhu po splatnosti a prodeje pod nákupní cenu (případně pod povolenou marži)
Vytváření faktury z více objednávek
Hromadné přenášení zablokovaného zboží z objednávky do faktury
Automatická tvorba prodejního dodacího listu při vytvoření faktury
Zautomatizování fakturace služeb (např. dopravného apod.)

Dodací listy

Evidence příjmových a výdejních dodacích listů
Hromadné přenášení položek z faktury do dodacích listů
Vazba na modul záručních listů (sériových čísel)
Mechanismus potvrzování dodacích listů (zboží se fyzicky odepíše/připíše až po potvrzení výdejky/příjemky skladníkem)
Tisk identifikačních štítků s čárovým kódem na příjmu pro označení zboží

Záruky (sériová čísla)

Evidence sériových čísel na vstupu i výstupu do skladu
Kontrola úplnosti dodávky pomocí kontroly načteného (skenerem) kódu výrobce nebo sériového čísla
Použití on-line i off-line čtecích zařízení (skenerů)

Speciální ceny

Alternativa tvorby cen - vytváření zvláštních cenových kategorií konfigurací existujících cenových hladin
Slevové skupiny klientů
Individuální úpravy platné pouze pro 1 klienta
Omezení na skupinu produktů
Časové omezení platnosti

Fronta dodávek

Přehled o termínech dodání zboží v dodavatelském i odběratelském směru
Více termínů dodání ke každé položce objednávky
Možnost pravidelného importování termínů dodání dodavatelských objednávek (pomocí technologie XML) z dat poskytovaných dodavatelem

Položky dokumentů

Nadstavba nad moduly faktur a objednávek
Náhled na seznamy položek těchto dokumentů přímo, bez průchodu přes hlavičku dokumentu
Umožnění např. získání přehledu o nedodaných položkách všech objednávek jednoho klienta nebo o všech nákupech jediného produktu vybranou skupinou klientů apod.

Sklad

Produkty

Evidence kmenových údajů zboží a služeb
Přehled o stavech skladových položek jednotlivých produktů na jednotlivých skladech (hodnoty: skladem, blokováno, poškozeno, zapůjčeno, nedodáno zákazníkům, nedodáno nám dodavatelem)
"drill down" metoda rozepsání detailních dokladů souvisejících s daným stavem skladové položky
Údržba dealerských cen
Logování historie změn ceníkových cen
Zařazení do stromové struktury ceníku
Optimalizovaná metoda vytváření odběratelských i dodavatelských objednávek
Automatický návrh dodavatelských objednávek
Dodavatelské ceníky
Sledování více dodavatelů k 1 produktu ceníky konkurence
Podpora zásobování více samostatných poboček
Uživatelská kategorizace produktů
Zobrazení termínu dodání zboží
Evidování více typů balení včetně rozměrů a hmotnosti
Zařazení položky do celního sazebníku, sledování země původu
Používání sestav (bundle) a "zahákovaných" položek
Okamžitá statistika prodejnosti produktu za poslední 4 týdny/měsíce/kvartály
Vyhodnocení o prodejnosti a marže dle komodity za vybrané období
Evidence a vyhodnocování skladových inventur s možností "drill down" způsobem zobrazení konkrétních účetních dokladů

Ceník

Vytváření a údržba hierarchické stromové struktury ceníku
Libovolné množství ceníkových stromových struktur
Údržba metodou "drag and drop"

Skladové operace

Přehled o historii skladu - veškerých pohybech zboží na skladě, včetně přesunů a jiných událostí ovlivňujících stav skladu
Zobrazení prodejní ceny, skladové ceny a marže ke každému pohybu

Skladové přesuny

Tvorba skladových přesunů
Přecenění skladových zásob
Sledování sériových čísel přesouvaného zboží
Přesunutí z jednoho kódu produktu na jiný
Kopírování obsahu přesunu do přesunu nového

Zápůjčky

Evidence zapůjčeného zboží
Postupné částečné vrácení zapůjčeného zboží
Sledování sériových čísel zapůjčeného zboží

Reklamace

Komplexní řešení reklamací poškozeného zboží jak ve směru k zákazníkům, tak i k dodavatelům (RMA)
Evidence poškozeného zboží zákazníků (poškozeno cizí)
Možnost výměny poškozeného zboží za jiné, příp. přijetí jiného zboží z opravárenského centra
Evidence sériových čísel
Široký výběr tiskových dokumentů

Montáž

Kompletace produktů na základě sestavení z komponent (např. montáž počítačů)
Více režimů způsobu kompletace výsledného produktu
Propojení se svázanými moduly objednávek, skladových přesunů, dodacích listů, sériových čísel a skladových operací

Expedice

Vytváření a evidence balíků přepravních služeb při expedici zboží
Tisk štítků s čárovými kódy na termických ne
bo termotransferových tiskárnách
Řešení problematiky dobírek
Tisk předávacích sestav balíků

Skladová logistika

Adresace skladu
Rozdělení skladu do zón
Optimalizace dodávek do sdružených výdejů
Kompletace dodávek
Autorizace skladových činností

Učetnictví a finance

Základní charakteristika

Účetnictví představuje integritní součást celého systému
Samostatné moduly pro zpracování pohledávek a závazků, skladového hospodářství, veškerých finančních toků a majetku, které poskytují široké možnosti pro zpracování prvotních dokladů
On-line provázání z modulů do účetnictví
Zajištění systémové provázanosti a datové konzistence mezi moduly

Pohledávky a závazky

Knihy přijatých a vystavených faktur, dobropisů, záloh. faktur i ostatních pohledávek a závazků i zpětně k datu evidence v zahraničních měnách
Podpora pro rychlou tvorbu upomínek a penále
Vzájemné zápočty dobropisů a faktur, pohledávek a závazků
Variantní volba číselných řad
Volba rozmanitých náhledů a filtračních podmínek
Promítání on-line dluhů, úhrad i záloh do modulu odběratelů a dodavatelů
Reporty - časová struktura pohledávek

Sklad

Evidence více skladů, definice přístupu ke skladům
Evidence skladových pohybů, karet zboží a materiálu
Volba metody účtování FIFO nebo průměrných cen
Volba detailního nebo souhrného účtování dle typů pohybu

Finance

Pokladny, valutové pokladny, evidence zjednodušeného pokladního dokladu
Banky, devizová konta
Možnost rozepsání dokladu do více řádků (dle účelu, středisek, akcí, projektů, členění DPH, aj.)
Pokladní doklady i včetně předkontace
Homebanking - Import bankovních výpisů a export platebních příkazů
Automatické párování plateb
Automatické zpracování kurzových rozdílů z úhrad závazků a pohledávek
Zpracování záloh
Platební příkazy na základě evidovaných faktur či záloh.faktur a jejich finančního stavu
Kurzovní lístek, více typů, možnost importu z internetu
Cestovní náhrady - pro evidenci a vyhodnocování pracovních cest tuzemských i zahraničních, urychluje vytváření komplexních cestovních příkazů a účetní evidenci případů služebních cest zaměstnanců s možností automat.vystavení pokladního dokladu
Evidence smluv - nástroj pro evidování důležitých firemních dokumentů (např. právní dokumenty, leasingové smlouvy, apod.) včetně splátkových kalendářů
Hospodářské plány - evidence hospodářských a účetních plánů uzavírání/otevírání období - nástroj pro uzamčení účetních záznamů za zvolené období s možností povolení vstupu vybraným uživatelům
Účetní závěrka, uzavírání a otevírání účetních knih, i "nanečisto"
Reporty - pokladní kniha, platební reakce, aj.

Majetek

Evidence hmotného i nehmotného majetku
Evidence na úrovni středisek, zodpovědných osob a míst uložení
Daňové a účetní odpisy, tvorba odpisového plánu, přehled odpisů po celou dobu odepisování
Automatický převod zařazení, vyřazení a odepisování do účetnictví
Inventurní soupis majetku a jiné reporty

Účetnictví

Účtový rozvrh s definováním charakteru účtu, alternativního účtu a možností nastavení virtuálních účtů
Tabulky předkontací (konverzní tabulky), nástroj pro správu automatických předkontaci faktur, plateb a jiných, automaticky předúčtovávaných operací
Účtování v zahraniční měně
Možnost volby středisek, akcí, projektů
Kontrola při účtování (podvojnost, povolení účtu, aj.)
Modul poskytující přístup k účetním datům, interpretovaným jako účetní deníky, hlavní kniha s možností editace dokladů a jejich potvrzování
Interní účetní doklady
Změna stavu, nástroj pro hromadnou změnu stavu účetních záznamů, např. zanesených automaticky na základě konverzních tabulek
Definice výstupních reportů typu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow, k dispozici jsou předdefinované oficiální státní výkazy
Kumulované účetní výstupy zejména počáteční rozvaha, obratová předvaha, rozvaha a výkaz zisků a ztrát (i pouze daňový) s možností různých hledisek třídění a filtrování
Statistický přehled počtu účetních záznamů dle zaúčtov ání, vstupů, aj.
Saldokonto, automatické zpracování pro pohledávky a závazky
Zpracování daňového přiznání k DPH přímo ze zdrojových dokladů
Tisky účetních dokladů, účetního deníku, hlavní knihy, aj.
Opakovatelná roční závěrka

Ostatní moduly

Sestavy

Spouštění standardně dodávaných reportů (např.report DPH, pokladní kniha, statistika prodeje) a reportů vytvořených podle potřeb klienta
Dynamická možnost doplňování nových reportů bez potřeby poskytování nových verzí systému (update)
Přehledná stromová struktura seznamu dostupných reportů
Možnost přidělování přístupových práv k jednotlivým reportům

Statistiky prodeje a nákupu

Přehled o obratech a marži po prodejních komoditách, produktech a prodejních dokladech, s možností omezit sledované období, případně klienta apod.
Předdefinovaná široká sada náhledů (např. vyhodnocení po firmách, obchodnících, střediscích, cenových hladin ách, městech ...)
Možnost % porovnání změny za více období
Export výsledků do mnoha formátů (např. MS Excel, txt, csv, ...)
"Drill down" metoda prohlížení obratu a marže za zvolené období: výrobce / produkt / konkrétní prodeje

Moduly pro administraci systému

Nastavování systémových a uživatelských číselníků
Lokálních a globálních parametrů systému
Přístupových práv: pro skupinu uživatelů/konkrétní osobu, práva na moduly, tabulky, sloupce tabulek, řádky tabulek, pokladny, reporty a speciální akce.

Tiskový aplikační server i6 (i6job)

Plánování tisku dokumentů podle zadaného filtru a kritérií
Dávkové mailování / faxování reportů a dokumentů (např. seznam nazaplacených faktur, otevřených objednávek, zaslaného zboží, aj.)
Hromadné odesílání dealerských ceníků dle individuálního nastavení

Nadstavba v prostředí ms excel pro hromadné zpracování

Zanesení nových produktů
Aktualizace kmenových dat produktů
Aktualizace ceníkových cen
Zanesení a aktualizace údajů o odběratelích/dodavatelích

Tvorba off-line ceníků

Generování ceníků dle individuálních šablon podpora formátů MS Excel nebo HTML
Funkce vyhledávání
Příprava off-line košíku a jeho odeslání e-mailem nebo do on-line e-Shopu